footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Truvi de Inversiones SICAV

Truvi de Inversiones SICAV

La Societat podrà invertir ja sigui de manera directa o indirecta a través de IIC, en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells. Dins de la renda fixa a més de valors s’inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la UE o d’estats membres de l’OCDE subjectes a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa a la distribució d’actius per tipus d’emissor (publico o privat), ni per ràting d’emissió/emissor, ni durada, ni per capitalització borsària, ni per divisa, ni per sector econòmic, ni per països. Es podrà invertir en països emergents. L’exposició al risc de divisa pot aconseguir el 100% de l’exposició total.

La Societat està classificada com No UCITS.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Comptes anuals
Anunci JGA

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 12/02/2016 data d’arribada de la IIC a Gesiuris AM

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (NO UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

S2891 SM EQUITY

Dipositari

Bankinter, S.A.

Número de registre a CNMV

854

Codi ISIN

ES0180803035

Data de Constitució

30/06/1999