footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Algebra64aurea SICAV

Algebra64aurea SICAV

La Societat podrà invertir en actius de renda variable, renda fixa o altres actius permesos per la normativa vigent, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’exposició en cada classe d’actiu, podent estar la totalitat de la seva exposició en qualsevol d’ells.

Dins de la renda fixa, a més de valors, s’inclouen dipòsits a la vista o que puguin fer-se líquids amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit de la Unió Europea o de qualsevol Estat membre de l’OCDE subjecte a supervisió prudencial i instruments del mercat monetari no cotitzats, que siguin líquids.

FULLETS
Complet
Simplificat/ DFI / KID

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Comptes anuals
Anunci JGA
Fet rellevant – Dividend

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El gràfic s’ha ajustat a les variacions del valor liquidatiu originats per la celebració dels diferents esdeveniments corporatius:

– El 20/07/2020 es va repartir un dividend de 0,03€ per acció.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Gestor

GES-Asset-Management

Team Managed

Assessor: ACAPITAL BB, AGENCIA DE VALORES, S. A.

Dades IIC

Forma legal

Societat d’inversió de capital variable de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

TORSANS SM EQUITY

Dipositari

BNP Securities Services

Número de registre a CNMV

3969

Codi ISIN

ES0175472002

Data de Constitució

03/03/2014