footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Invertir en

Fons d’Inversió

Nou client

Si encara no és partícip de cap Fons d’Inversió de GESIURIS AM, pot donar-se d’alta 100% online com a client en el següent enllaç.

També pot descarregar-se la documentació i emplenar-la, seguint les instruccions que trobarà a continuació:

Faci's client

Per a donar-se d’alta com a client, pot fer-ho directament des del seu ordinador o dispositiu mòbil en el següent enllaç, o també pot descarregar i emplenar la documentació que trobarà a continuació i enviar-la a GESIURIS AM per correu ordinari o lliurar-la presencialment a las oficines de la gestora, a Rambla de Catalunya 38, 9ª planta, de Barcelona.

 

També pot acudir presencialment a les oficines de GESIURIS AM , on li facilitarem la documentació i podrà emplenar-la.

 

Documentació necessària:

 • Formulari “Know Your Client” (KYC) degudament signat i emplenat. Si hi hagués més d’un titular o s’exercís de representant legal, s’emplenarà un KYC per cadascun d’ells..
 • Contracte marc: degudament signat i emplenat. Si hi hagués més d’un titular o s’exercís de representant legal, s’emplenarà un Contracte marc per cadascun d’ells..
 • Fullet simplificat del fons o DFI (Dades Fonamentals per a l’Inversor) i el seu annex degudament signats..
 • Últim informe semestral del fons degudament signat..
 • Document acreditatiu de titularitat d’un Compte Corrent bancari, en la qual per defecte s’abonaran els reemborsaments..
 • En el cas de Persona:
  • Física:
   • fotocopia del DNI vigent de cada un dels titulars (cotitulars).
   • en el cas de ser menor, fotocòpia del DNI del menor i del representant, i la còpia del llibre de família.
   • en el cas de ser estranger resident, NIE + DNI o passaport del país d’origen.
   • en el cas de ser no resident serà necessari aportar anualment el certificat de residència.
   • justificant d’activitat (Últim rebut d’autònoms o capçalera de la última nòmina).
  • Jurídica:
   • escriptura de constitució,
   • NIF de la persona jurídica,
   • escriptura de poders,
   • el DNI vigent de la persona física apoderada, i
   • justificant d’activitat (presentar el model 200)
 • Si desitja subscriure per mitjà de:
  • Transferència:
   • butlletí de subscripció: degudament signat i cumplimentat
   • important: realitzar la transferència una vegada el Departament d’Atenció al Client li notifiqui que l’alta del compte s’ha realitzat correctament, i indiqui-hi clarament el nom del titular/titulars del compte.
  • Xec:
   • boletín de suscripción: debidamente firmado y cumplimentado
   • entregar en las oficinas de Gesiuris Asset Management un cheque nominativo a favor del fondo.
  • Traspàs des d’un altre fons:
   • butlletí de subscripció: degudament signat i cumplimentat
   • extracte del fons origen

Amb la recepció de la documentació, el Departament d’Atenció al Client realitzarà l’alta del compte i li notificarà via correu electrònic.
També li facilitarà els codis d’accés a l’àrea de client, en la qual podrà consultar les seves posicions i realitzar operacions de forma online i sense necessitat de lliurar més documentació física.

 

DESCÀRREGA DE LA DOCUMENTACIÓ

En primer lloc, descarregui i empleni la documentació per a fer-se client de GESIURIS AM :


Contracte marc
K.Y.C.
Butlletí de subscripció

A continuació, seleccioni el fons d’inversió al que desitja invertir per a veure el seu número de compte i descarregar la documentació específica del Fons:

 

Número de Cuenta Corriente:
ES17-0232-0105-0100-1767-5451
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES49-0038-5777-17-0016021530
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES80-0144-0001-37-0000072859
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES38-0038-5777-15-0015107601
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES44-0038-5777-16-0015132664
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES76-0038-5777-15-0015155320
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES86-0038-5777-19-0015107511
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES80-0038-5777-19-0015107619
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES54-0128-6492-1301-0000-0736
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES11-0038-5777-1700-1601-2999
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES43-0038-5777-1100-1601-4851
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES36-0232-0105-0000-1767-5158
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES27-0144-0001-3100-0007-2167
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Clients amb compte

Si ja és partícip d’algun Fons d’Inversió de Gesiuris Asset Management i disposa de codis d’accés a l’Àrea Privada, pot realitzar operacions de subscripció, reemborsament i traspàs de manera 100% online. Si no disposa d’ells, descarregui, empleni i lliuri a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

També li oferim a continuació la possibilitat de descarregar la documentació necessària, que vostè haurà d’imprimir, emplenar i lliurar a Gesiuris Asset Management.

Operar Online

Accedint a l’Àrea de Clients, podrà realitzar subscripcions de Fons dels quals ja és partícip, així com realitzar una primera subscripció en un Fons del qual encara no ho sigui.
Si ja disposa dels seus codis, accedeixi a l’Àrea de Clients

Si no disposa d’ells, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

Posteriors subscripcions en el fons del que ja és partícip

Si ja és partícip d’un Fons de GESIURIS, i desitja subscriure més participacions del Fons, és necessàri el lliurament de la següent documentació, en funció de com desitgi realitzar-la.

 

Si desitja subscriure per mitjà de:

 • Transferència:
  • butlletí de subscripció: degudament signat i emplenat
  • un cop hagi enviat el butlletí, realitzi la transferència (veure CC en quadre al final de la pàgina) indicant clarament el nom del titular/titulars del compte
 • Xec:
  • butlletí de subscripció: degudament signat i emplenat
  • lliurar a les oficines de Gesiuris Asset Management un xec nominatiu a favor del fons.
 • Traspàs des d’un altre fons
  • butlletí de subscripció: degudament signat i emplenat
  • extracte del fons origen

Amb la recepció de la documentació, el Departament d’Atenció al Client realitzarà l’alta del compte i li notificarà via correu electrònic.
També li facilitarà els codis d’accés a l’àrea de client, en la qual podrà consultar les seves posicions i realitzar operacions de forma online i sense necessitat de lliurar més documentació física.

 

Descarregui i empleni el butlletí de subscripció, i seleccioni el Fons d’Inversió per a veure el número de CC al que realitzar la transferència:


Butlletí de subscripcióNúmero de Cuenta Corriente:
ES17-0232-0105-0100-1767-5451

Número de Cuenta Corriente:
ES49-0038-5777-17-0016021530

Número de Cuenta Corriente:
ES80-0144-0001-37-0000072859

Número de Cuenta Corriente:
ES38-0038-5777-15-0015107601

Número de Cuenta Corriente:
ES44-0038-5777-16-0015132664

Número de Cuenta Corriente:
ES76-0038-5777-15-0015155320

Número de Cuenta Corriente:
ES86-0038-5777-19-0015107511

Número de Cuenta Corriente:
ES80-0038-5777-19-0015107619

Número de Cuenta Corriente:
ES54-0128-6492-1301-0000-0736

Número de Cuenta Corriente:
ES11-0038-5777-1700-1601-2999

Número de Cuenta Corriente:
ES43-0038-5777-1100-1601-4851

Número de Cuenta Corriente:
ES36-0232-0105-0000-1767-5158

Número de Cuenta Corriente:
ES27-0144-0001-3100-0007-2167

Documentació per operar online

Si no disposa de codis per operar online, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’Accés a l‘Àrea de Client.

Primera subscripció d'un fons del que encara no és partícip

Si ja és partícip d’un Fons de GESIURIS, i desitja subscriure participacions d’un altre Fons, és necessari el lliurament de:

 • Fullet simplificat del fons o DFI (Dades Fonamentals per a l’Inversor) i el seu annex degudament signats.
 • Últim informe semestral del fons degudament signat.
 • Si desitja subscriure mitjançant:
  • Transferència:
   • butlletí de subscripció: degudament signat i emplenat
   • important: realitzar la transferència una vegada el Departament d’Atenció al Client li notifiqui que l’alta del compte s’ha realitzat correctament, i indiqui clarament el nom del titular/titulars del compte.
  • Xec:
   • butlletí de subscripció: degudament signat i emplenat
   • lliurar a les oficines de Gesiuris Asset Management un xec nominatiu a favor del fons.
  • Traspàs des d’un altre fons:
   • butlletí de subscripció: degudament signat i emplenat
   • extracte del fons origen

Amb la recepció de la documentació, el Departament d’Atenció al Client realitzarà l’alta del compte i li notificarà via correu electrònic.

També li facilitarà els codis d’accés a l’àrea de client, en la qual podrà consultar les seves posicions i realitzar operacions de forma online i sense necessitat de lliurar més documentació física.

 

Descarregui i empleni el butlletí de subscripció, i seleccioni el Fons d’Inversió en el que desitja invertir per a veure el seu número de compte i descarregar la documentació específica del Fons:


Butlletí de subscripció

Número de Cuenta Corriente:
ES17-0232-0105-0100-1767-5451
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES49-0038-5777-17-0016021530
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES80-0144-0001-37-0000072859
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES38-0038-5777-15-0015107601
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES44-0038-5777-16-0015132664
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES76-0038-5777-15-0015155320
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES86-0038-5777-19-0015107511
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES80-0038-5777-19-0015107619
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES54-0128-6492-1301-0000-0736
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES11-0038-5777-1700-1601-2999
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES43-0038-5777-1100-1601-4851
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES36-0232-0105-0000-1767-5158
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

Número de Cuenta Corriente:
ES27-0144-0001-3100-0007-2167
Folleto simplificado / DFI / KID y anexo
Último informe semestral


DESCARGAR TODO

 

Documentació per operar online

Si no disposa de codis per a operar online, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’Accés a l’Àrea de Client.

Reemborsar participacions

Accedint a l’Àrea de Client, podrà realitzar reemborsaments de Fons d’Inversió dels que sigui partícip.

Si ja disposa dels seus codis, accedeixi a l’Àrea de Clients

Si no disposa d’ells, descarregui i enviï a Gesiuris Asset Management la sol·licitud d’ús de l’Àrea de Client.

 

També pot descarregar la documentació necessària, que vostè haurà d’imprimir, emplenar i lliurar a Gesiuris Asset Management: és necessari lliurar el butlletí de reemborsament degudament emplenat i signat, i mostrar el seu DNI vigent a les oficines de la Societat.

 

* Important: El compte de destinació ha de coincidir amb el titular del compte. És imprescindible aportar (o haver aportat anteriorment) document acreditatiu de titularitat del compte a la qual se sol·licita la transferència.

 

En els casos en els que al client li sigui impossible personar-se, Gesiuris Asset Management admetrà una ordre degudament signada, adjuntant còpia de DNI, remesa al departament comercial via fax o via e-mail. Paral·lelament se sol·licitarà al client que remeti per correu els originals transmesos telemàticament.

Invertir en Fons de Catalana Occidente

Per a fons d’inversió del Grup Catalana Occidente posi’s en contacte amb Catalana Occidente Capital, A.V.S. a. a través dels següents mitjans:

 • A través de correu postal dirigint-se a Avinguda Alcalde de Barnils, núm. 63, 1a planta (08174) Sant Cugat del Vallès
 • A través del Servei d’Atenció telefònica: 902.344.000
 • A través de telèfon de la centraleta: 93.582.00.00
 • Correu corporatiu: agencia.valores@catalanaoccidente.com