footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

 

Institucions d’Inversió col·lectiva:
Fons d’Inversió i SICAV

INSTITUCIONS D’ INVERSIÓ COL·LECTIVA (IIC)

Les Institucions d’Inversió Col·lectiva (IIC) són entitats que tenen com a objecte la captació de fons de múltiples inversors per a ser gestionats conjuntament i invertits en béns, drets, valors o altres instruments amb l’objectiu d’obtenir un rendiment.

Les IIC poden invertir tant en actius financers com en actius no financers. Les que inverteixen en actius financers poden ser de dos tipus: Fons d’Inversió (FI) i Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV).

  • Fons d’Inversió: Son IIC sense personalitat jurídica. Això implica que l’administració, representació i gestió dels diferents actius que componen el fons recau en entitats habilitades per a això, com les Societats Gestores de IIC. El patrimoni de les mateixes es divideix en participacions.
  • Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV): Son IIC amb forma de Societat Anònima. Tenen dos òrgans de govern, el Consell d’Administració i la Junta General d’Accionistes. Aquests dos òrgans són els encarregats de l’administració, representació i gestió dels diferents actius que componen la Societat. La Societat pot delegar les seves funcions en entitats habilitades per a això com les Societats Gestores de IIC. El patrimoni de les mateixes es divideix en accions..

Per a cada IIC, existeixen dues entitats que són clau, les Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i les Entitats Dipositàries. Aquestes entitats permeten el bon funcionament de les IIC gràcies al control i supervisió que s’exerceixen mútuament.

Les Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva (SGIIC) són societats anònimes que tenen com a objecte social la gestió, administració i representació de fons i societats d’inversió.

Les Entitats dipositàries són entitats financeres habilitades que assumeixen la custòdia dels valors, de l’efectiu i, en general, dels actius objecte de les inversions de les institucions d’inversió col·lectiva.

AVANTATGES D’INVERTIR

Avantatges d’invertir en FI i SICAV:

  • Les IIC estan subjectes al Impost de societats, però tributen a un tipus reduït de l’1%. Els partícips o accionistes, a més de beneficiar-se d’aquest tipus reduït, difereixen el pagament de l’impost de l’IRPF fins al reemborsament de les accions/participacions, amb el consegüent benefici fiscal.
  • Diversificació del risc: La regulació vigent sobre IIC limita el risc fixant uns límits a la concentració de la inversió.
  • Transparència: Així mateix, la regulació vigent garanteix una gestió transparent i un exhaustiu control de la gestió.
  • A l’ésser una activitat fortament regulada, garanteix una alta seguretat legal a l’inversor.
  • Els patrimonis de les IIC, en estar constituïts per múltiples inversors, permeten accedir a determinats actius financers amb reduïts costos operatius i d’inversió.
  • És un actiu amb una elevada liquiditat i flexibilitat ja que permet als inversors invertir o desinvertir les seves participacions/accionis quan desitgin.
  • Gestió professionalitzada de la inversió, realitzada per experts.

Inverteixi en els Fons d’Inversió i SICAV de GESIURIS ASSET MANAGEMENT