footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos
logotemporal

Gestionem Fons
d’Inversió i SICAV des de 1986

Gestionem Fons d’Inversió
i SICAV des de 1986

Gestionem
Fons d’Inversió
i SICAV des de 1986

Membre de:

spainsif-

GESIURIS EURO EQUITIES FI

És un fons de Renda Variable. Inverteix en les principals borses europees i la seva cartera es compon, majoritàriament, d’empreses d’alta capitalització, elevada solvència i liquiditat.

GESIURIS PATRIMONIAL FI
GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV

Són vehicles d’inversió mixtes i flexibles. Les inversions al comptat es complementen amb posicions en derivats. Això els permet adaptar la seva exposició en renda variable a les diferents conjuntures del mercat.

GESIURIS IURISFOND FI
GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV

Són vehicles d’inversió mixtes flexibles defensius. En condicions normals, l’exposició a la renda variable no supera el 30% del patrimoni. També inverteix en renda fixa i actius monetaris d’emissors solvents amb elevats ràtings crediticis.

GESIURIS FIXED INCOME FI

És un fons de Renda Fixa Euro. La seva cartera està composta majoritàriament d’actius de renda fixa de baixa durada. La gestió es desenvolupa en funció de les expectatives de tipus d’interès i la qualitat creditícia dels emissors.

Fons ètic d’Inversió d’Impacte.

Atenent criteris de RSC i ISR, i amb una metodologia pròpia, exigeix la intencionalitat, traçabilitat i mesura del Benefici Social de les inversions.

spainsif-pequeño
G

esiuris Asset Management SGIIC SA va ser fundada al 1986 per la Caixa d’Advocats, registrant el que actualment és el segon fons d’inversió més antic d’Espanya: GESIURIS IURISFOND FI.

Al setembre de 2002 un grup d’inversors liderat per Jordi Viladot, actual President i gestor de referència, adquireixen la gestora i ràpidament se situa entre les gestores espanyoles de grandària mitjana, i entre les majors gestores independents.

El projecte es consolida en 2008 amb l’entrada en l’accionariat d’un soci de referència: Grup Catalana Occidente, i en 2012 tanca importants acords de col·laboració amb entitats financeres d’alt nivell que li deleguen l’administració de les seves Institucions d’Inversió Col·lectiva.

A principis de 2021 el patrimoni gestionat i administrat puja a més de 760 milions de euros.

É

s el gestor de referència i President de Gesiuris AM. També és president i gestor de diverses Societats d’Inversió de Capital Variable (SICAV). Es va llicenciar en Ciències Econòmiques en la Universitat Autònoma de Barcelona i és coautor de llibres financers, conferenciant i professor associat de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management (UPF-BSM).

Al 1998 crea GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, en la qual continua sent el seu President i Gestor. La SICAV compta a inicis de 2020 amb un patrimoni de més de 75 milions d’euros. Reflecteix fidelment el seu estil de gestió: generar excel·lents rendiments amb una moderada volatilitat. El pes en la cartera dels productes de més risc (accions) oscil·la entre el 40% i el 80%, sent la mitjana històrica: el 55%.

A tancament de 2019, acumula una TAE del 6,09%, una rendibilitat acumulada del 251,10%, i 18 de 22 anys amb rendibilitat positiva. Al 2002 es va constituir GESIURIS PATRIMONIAL FI, vehicle en forma jurídica de Fons d’Inversió que reprodueix aquesta mateixa filosofia d’inversió.

G

esiuris AM constitueix, gestiona, administra i representa Institucions d’Inversió Col·lectiva de caràcter financer des de la seva oficina a Barcelona, on compta amb un equip amb àmplia experiència en els mercats financers i amb vinculació directa en el món acadèmic.

Gesiuris AM és una gestora independent que dóna servei a clients minoristes, grans patrimonis i institucions. Ofereix una àmplia i variada gamma de Fons d’Inversió i SICAV quant a polítiques d’inversió i estils, la qual cosa és possible gràcies a l’ampli ventall de gestors que prenen les seves decisions d’inversió de forma totalment independent.

Gesiuris AM també ofereix a altres gestores l’externalització de les funcions relacionades amb l’administració d’Institucions d’Inversió Col·lectiva: des del càlcul del valor liquidatiu, al compliment normatiu i la gestió de riscos.

L

es Institucions d’Inversió Col·lectiva, ja sigui en forma de Fons d’Inversió o de Societat d’Inversió de Capital Variable (SICAV), són entitats que tenen com a objecte la captació de fons de múltiples inversors per a ser gestionats conjuntament i invertits en béns, drets, valors o altres instruments amb l’objectiu d’obtenir un rendiment.

Les IIC són una de les millors alternatives per a accedir als mercats financers, tant per al client minorista com per al gran patrimoni, tant per a l’inversor més conservador com per al més arriscat, gràcies a la diversitat en polítiques i vocacions d’inversió que confereixen diferents nivells de risc.

Gesiuris AM disposa d’una àmplia gamma de productes que s’adeqüen als requeriments de cada inversor.

Inverteixi en els Fons d’Inversió i SICAV de GESIURIS ASSET MANAGEMENT