footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Bowcapital Global Fund FI

Bowcapital Global Fund FI

El Fons invertirà en valors de renda variable i renda fixa, nacional i internacional, públics o privats, en moneda euro o diferent de l’euro, admesos en mercats autoritzats, de països de l’OCDE i de països emergents fins a un 40%, pertanyents o no a l’Ocde. No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa als percentatges d’exposició a cada classe d’actiu, a la distribució d’actius per tipus d’emissor (públic o privat), ni per ràting d’emissió/emissor, ni duració, ni per capitalització borsària, ni per divisa, ni per sector econòmic, ni per països.

Al ser un Fons Global amb una gestió dinàmica i una distribució d’actius flexible, no es gestiona enfront de cap índex de referència, ja que l’objectiu del fons és disposar d’un suficient grau de flexibilitat en les seves decisions de localització de les inversions, sent el Comitè d’Inversions qui revisa quinzenalment els actius objecte d’inversió.

FULLETS
Complet
Simplificat / DFI / KID
Reglament de gestió

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

ALTRES
Fact sheet
Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 04/04/2014 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.
.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Gestor

GES-Asset-Management

Team managed

Assessor: Alitan Inversiones, EAFI, S.L.

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

ACAESGL SM EQUITY

Dipositari

Caceis Bank Spain S.A.

Número de registre a CNMV

3957

Codi ISIN

ES0105234001

Data de Constitució

29/10/2007