footer

Inverteixi en els
Fons i Societats d'Inversió
de GESIURIS AM


Descobreixi com:

Invertir en Fons d'Inversió

Invertir en SICAV


Ja és client?

ÀREA CLIENTS
Segueix-nos

Annualcycles Strategies FI

Annualcycles Strategies FI

         

El fons podrà invertir en renda variable i renda fixa, sense que existeixi predeterminació quant als percentatges d’inversió. No existeix objectiu predeterminat ni límits màxims pel que fa a la distribució d’actius per tipus d’emissor (públic o privat), qualificació creditícia, durada, capitalització borsària, divisa, sector econòmic i països.

La metodologia d’inversió es fonamenta en els resultats d’un estudi estadístic dels cicles de les cotitzacions de determinats actius de diferents mercats financers, renda variable, renda fixa i comodities, en períodes inferiors a l’any. L’exposició màxima al risc de mercat a través de derivats és el patrimoni net. El fons no invertirà en mercats de reduïda dimensió i limitat volum de contractació.
FULLETS
Complet
Simplificat / DFI

INFORMES PERIÒDICS
Últim semestral
Semestral anterior
Últim trimestral
Trimestral anterior

CARTA DEL GESTOR
Carta d'Albert Parés

ALTRES

Comptes anuals

Evolució del valor liquidatiu


(base 100)
   Descàrrega

* La rendibilitat mostrada és neta de comissions.

El 20/12/2013 el Fons va modificar elements essencials de la política d’inversió.

Rendibilitats

YTD *

5 Anys

6 Mesos

10 Anys

1 Any

Rdbt. Ini.

3 Anys

Tae. Inici

* Rendibilitat generada en l’any en curs (des de 1 de Gener).

Dades IIC

Forma legal

Fons d’inversió de dret espanyol (UCITS)

Auditor

Deloitte, S.L.

Divisa de denominació

Euro

Codi Bloomberg

ANNSTRA SM EQUITY

Dipositari

Banco Inversis, S.A.

Número de registre a CNMV

4629

Codi ISIN

ES0109298002

Data de Constitució

04/10/2010